Koule - stručná verze

Z Wikisdílení
Přejít na: navigace, hledání


Tato stránka má zastaralý obsah. Vývoj byl přesměrován na http://kouleso.cz/.

1. Hierarchický systém hodnot, ctihodný občan

Nejvyšším zájmem lidského společenství žijícího na území České republiky (dále jen Čr) je udržování mírumilovné a humánní morálky, se kterou musí být v souladu spravedlnost, se kterou musí být v souladu právo, se kterým musí být v souladu legislativa. To je náš nejvyšší, hierarchický systém hodnot. Nikdy tato hierarchie nesmí být opačná. Znamená to, že se v naší vlasti skrze stát uplatňuje staletími osvědčené, všeobecně široce přijímané a respektované tradiční, kulturní a zvykové právo, se kterým musí být legislativa vždy v souladu. Právo pak musí být spravedlivé, a toho je možno docílit pouze při vědomém respektování všech pozitivních lidských morálních hodnot, tedy zapojením lidské empatie, intuice a dalších duchovních schopností, které jsou zakotveny v lidském podvědomí, které nejsou vázány na lidské myšlení a které nám s nadhledem neomylně napovídají, kde je pravda a co je lež. Ctihodný občan je takový občan, který respektuje, dodržuje a prakticky naplňuje tento uvedený hierarchický systém hodnot.

2. Vlast

Tato občanská ústava a stát touto ústavou definovaný respektuje a chrání svobodu ctihodných občanů Čr, jejich osobní fyzické bezpečí, jejich legitimní a legální soukromý majetek, chrání i jejich společný veřejný majetek, jež náleží každému občanu Čr rovným dílem. Zejména chrání vlast, jakožto území uvnitř současných hranic České republiky.

3. Stát jako veřejná služba

Tato občanská ústava definuje stát Českou republiku jako systém pouze základních a pouze nezbytných veřejných služeb pro občany Čr. Lidé, kteří působí ve veřejných službách, jsou zaměstnanci občanů Čr. Někteří jsou 'voleni, tito pak mají právo rozhodovat v konkrétních případech, jsou vždy osobně odpovědni za svá rozhodnutí a konání podle této ústavy a zákonů s ní v souladu, a jsou vždy odvolatelní občany Čr ze svých funkcí. Jiní jsou vybráni pomocí veřejných výběrových řízení, tito pak v konkrétních případech nerozhodují, ale pouze naplňují, uplatňují a vymáhají ústavu a zákony, jsou vždy osobně odpovědni za svá konání podle této ústavy a zákonů s ní v souladu, a jsou rovněž vždy odvolatelní občany Čr ze svých funkcí.

4. Nadřazenost Ústavy všem ostatním zákonům

Nic, co není v souladu s touto ústavou, nemá na území vlasti občanů Čr nikdy žádnou platnost.

5. Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku Čr, pokud není v rozporu s touto ústavou.

6. Suverenita občanů

Ctihodný občan Čr je jediný subjekt ve státě se suverénním postavením, vyplývajícím ze smyslu, ducha a poslání této ústavy. Stát Česká republika je vždy jen odvozeně svrchovaný skrze ryzí suverenitu občanů Čr. Stát se skládá jen z Institucí veřejných služeb a nemá žádné jiné prvky. Jeho posláním je vždy pouze sloužit ctihodným občanům Čr, všem stejně, rovnoprávně, rovnocenně a spravedlivě, při respektování všech mravních lidských hodnot a zachování pozitivních morálních zásad.

7. Státní občanství

Občanství Čr je automaticky legitimní a legální pouze u dítěte, jehož rodiče mají oba dva legální občanství Čr. Ve všech ostatních případech není občanství Čr automatické, ale musí projít důsledným procesem bezpečnostního prověřování. Důsledným procesem bezpečnostního prověřování musí projít i každý žadatel o dočasný azyl. Darované a vždy vzorným zákonným chováním podmíněné občanství Čr azylantovi musí projít ještě důsledným procesem osvědčování plné loajality k občanům Čr a ochoty k plné asimilaci. Ilegální přestup našich státních hranic cizinci a ilegální přistěhovalectví na naše území Čr je touto ústavou zakázáno a je vždy trestné.

8. Vnitřní uspořádání státu ve prospěch slušných lidí

Stát definovaný touto ústavou je vždy uspořádán a trvale provozován ve prospěch většiny všech slušných lidí, ctihodných občanů Čr, bez rozdílu pohlaví, rasy, vyznání, majetku, společenského postavení, důležitosti či jiných umělých kritérií, s respektem k jednotlivcům, jejich zájmům a právům, aniž by toleroval lhaní, podvádění, vydírání, znásilňování, kradení, loupení, vraždění a rozpoutávání války (zejména i skrze veřejné služby).

9. Instituce veřejných služeb

Stát Česká republika se skládá z pěti základních pilířů veřejné služby/odpovědnosti/moci, jmenovitě z těchto Institucí Veřejných Služeb (IVS): VSZ, VSS, VSV, CVSF, VSI.
a) Veřejná Služba Zákonodárná (VSZ) slouží občanům Čr morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným vytvářením, ale i zjednodušováním, zestručňováním či rušením zákonů, včetně úprav ústavy, které pak vždy občané Čr mohou odmítnout (vetovat) ve všeobčanském referendu. VSZ musí povinně, nepřetržitě a důsledně dbát na jasnost, stručnost, jednoduchost, jednoznačnost a předvídatelnost práva. VSZ musí kromě jiných povinností zřídit (do 2 let od nabytí platnosti této ústavy) a trvale udržovat úplnou a aktuální elektronickou databázi (ED) všech zákonů včetně ústavy, vyhlášek, důvodových zpráv, prováděcích zákonů i vyhlášek, všech veřejných smluv, navzájem provázaných, psaných v jazyce HTML, aby orientace v legislativě byla i pro laika snadná a přehledná. VSZ zřídí (do 5 let od nabytí platnosti této ústavy) občanům Čr kdykoliv a odkudkoliv trvale Veřejně přístupný Elektronický Expertní Systém Práva (VEESP), který bude využívat tuto databázi (ED) a bude jej povinně, trvale udržovat. Záloha všech veřejných právně relevantních textů musí být i neelektronická, ale vždy spolehlivá a dobře chráněná proti zkáze. VSZ musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi IVS svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.
b) Veřejná Služba Soudní (VSS) slouží občanům Čr morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným rozhodováním ve sporech a soudech podle ústavy a platných zákonů. VSS musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi IVS svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách. VSS vede povinně veřejnou elektronickou databázi historie rozsudků a konkrétních precedentů, vždy aktuálně propojenou s VEESP.
c) Veřejná Služba Výkonná (VSV) slouží občanům Čr morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným konáním, zejména skrze policii, armádu a další výkonné IVS, jako jsou např. i katastry nemovitostí, záchranné služby, bezpečnostní a zpravodajské služby, instituce vědy, vzdělávání, zdravotnictví a podobně, podle ústavy a platných zákonů. Zaměstnaci občanů Čr ve VSV mají povinnost zřídit (do 1 roku od nabytí platnosti této ústavy) a trvale udržovat Elektronický Volební Systém (EVS) (ve smyslu IVP&R) elektronických kandidatur, pravidelných voleb, občanského odvolávání kdykoliv a kohokoliv pracujícího v IVS, referend, občanských anket hodnotících IVS, občanských dotazování libovolných politiků (interpelací), občanských návštěv libovolných politiků (audiencí). VSV musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi IVS svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.
d) Cenrální Veřejná Služba Finanční (CVSF) včetně Centrální Banky Čr (CBČr) slouží občanům Čr morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným konáním, zejména skrze důslednou finanční službu, jejímž úkolem je dozor nad finančními toky, zejména nad spravedlivým výběrem Plateb za občany Čr Chtěné Služby Státu (PCSS) v obcích, podle principu retrográdní subsidiarity. (Žádné daně nebudou po skončení přechodového období legální!) CBČr má kromě jiných povinností i povinnost emitovat peníze jen tak, aby skutečná inflace byla trvale nulová a tím bylo dosaženo stavu, kdy má smysl ukládat peníze (nejen jako oběživo, ale i jako depozitum) na investice, ve formě pojištění na horší časy a důchod. CVSF musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi IVS svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.
e)Veřejná Služba Informační (VSI), tedy veřejnoprávní média, slouží občanům Čr morálním, spravedlivým, právním a podle platné legislativy odůvodněným konáním, zejména pravdivým, nezamlčujícím a objektivním informováním občanů Čr o všem veřejném dění, které se jich dotýká, zejména v naší vlasti, ale přiměřeně i v zahraničí, a o bezpečnosti státu a všech občanů Čr. VSI je povinna informovat občany Čr také o rozpravách a tvorbě ústavy, zákonů, vyhlášek a nařízení CVRS, o všech referendech, zejména pak dát prostor pro širokou diskusi o předmětu referenda. Informuje také o volbách zaměstnaců občanů Čr do jejich funkcí v IVS, odvolávání zaměstnaců občanů Čr z IVS, o vzniku a zániku IVS, o občanských hodnoceních IVS. Je povinna spolupracovat i s Občanskými Komisemi (OK) volenými náhodnou volbou. Tato ústava nařizuje vytvořit důsledný mediální zákon, přísně zakazující zejména: lhaní, manipulování, zamlčování podstatných skutečností, propagaci násilí a násilných ideologií i náboženství v médiích a zejména ve veřejnoprávních médiích, která mají z ústavy povinnost informovat o všem, co se týká vlasti, bezpečnosti, funkcí i dysfunkcí státu, morálky, spravedlnosti, práva, legislativy, ochrany svobody a majetku občanů Čr. k tomu účelu je IVS povinna zřizovat a trvale aktualizovat veřejné databázové a expertní systémy vědecké, právní, finanční, ekonomické, technické, zdravotní, bezpečnostní a podobně a ručí za jejich správnost a objektivitu. VSI musí kromě jiných povinností trvale udržovat dozor nad všemi IVS svým odborem kontrolním, který výsledky všech svých kontrol musí vždy zveřejnit na svých stránkách.

10. Postavení IVS ve společnosti

Žádná IVS, tedy ani stát, ani region, ani obec, ani úřad atd. nemá žádné pravomoci, ani zájmy, ani povinnosti, ani odpovědnost, ani hrdost, ani hanbu, ani ctnost, ani morálku, ani práva a podobně, neboť jsou to jen neživé, virtuální instituce, konstrukty, bez jakékoliv osobní identity. Ve všech IVS veřejně slouží, mají odpovědnost a v konkrétních případech konkrétní rozhodovací pravomoci pouze a jen vždy ctihodnými občany Čr volení a vždy odvolatení zaměstnanci občanů Čr v IVS, nikdo jiný.

11. Obsazování pozic v IVS

Tato ústava ruší proces i pojem „jmenování“ do pozic libovolných veřejných služeb (IVS) a nahrazuje ho občanskou volbou pro zaměstnance občanů Čr na pozicích veřejných služeb (IVS), které umožňují o čemkoliv konkrétním rozhodovat, nebo veřejným výběrovým řízením pro zaměstnance občanů Čr na pozicích veřejných služeb (IVS), které neumožňují konkrétně rozhodovat, umožňují pouze vykonávat učiněná rozhodnutí. Vždy musí všichni konat a rozhodovat pouze a jedině podle této ústavy a zákonů s ní v souladu. Zaměstnanci občanů Čr v obou skupinách, volení i vybraní ve výběrových řízeních, jsou vždy odvolatelní ze svých funkcí svými zaměstnavateli, občany Čr.

12. Transparentní hospodaření IVS

Tato ústava nařizuje trvalý systém veřejného detailního transparentního elektronického všeobčanského dozoru nad hospodařením a činností všech veřejných služeb (IVS), všech politických stran, spolků a kandidátů do IVS. Církve, politické strany, hnutí, spolky a kandidáti nikdy nesmí být placeni z veřejných rozpočtů, ale pouze dohledatelně a omezeně přímo občany Čr, nikým jiným.

13. Centrální Výkonná Rada Státu

Tato ústava ruší instituci, nástroj i pojem „vláda“ a nahrazuje jej nástrojem a pojmem pro veřejnou službu/odpovědnost/moc Centrální Výkonná Rada Státu (CVRS), s podobným posláním, jako měla dříve „vláda“, avšak CVRS „nevládne“, pouze „slouží“ ctihodným občanům Čr.

14. Právo secese

Tato občanská ústava důsledně zakazuje veškeré veřejné dluhy a schodkové rozpočty, inflaci jinou než nula, veškeré dosud ničím neomezené a stále rostoucí daně, poplatky, mýta, dotace, kvotace, cla a jiné nemístné zasahování státu do svobodného života a trhu, pokud se nejedná o ryze odvetná opatření vůči cizině. Právo občanů Čr svobodně se rozhodnout, zda něco chtějí a zaplatí za to, nebo nechtějí (včetně IVS) a nezaplatí za to na svobodném trhu, je také naplňováno právem odejití (secese) od občany Čr nechtěných plateb za nechtěné služby státu (IVS). Tato ústava tedy přímo legalizuje právo občanů i firem neplatit samozvaným institucím veřejných služeb, různým „neziskovým organizacím“, o které nestojí, kromě vyjmenovaných pěti základních veřejných služeb IVS: VSZ, VSS, VSV, CVSF, VSI.

15. Princip retrográdní subsidiarity

Na území Čr se primárně a důsledně uplatňuje princip retrográdní subsidiarity, tzn. služba/odpovědnost/moc se přednostně deleguje odspodu (z obcí) nahoru (směrem k centrálnímu státu). Jen obce smí vybírat od občanů a firem ve svém katastrálním území Platby za Chtěné Služby Státu (PCSS) do 15% z čistých příjmů občanů a do 15% z čistých zisků (i cizích) firem. Daně jsou po ukončení přechodového období (nejpozději do 15 let od nabytí platnosti této ústavy) vždy nelegální a jejich uplatňov

16. Neoddělitelnost moci a osobní odpovědnosti

Stát nesmí své občany obtěžovat!  Stát je pouze a jen systémem veřejných služeb občanům Čr (IVS), nikdy nesmí žádnému občanu umožňovat moc nad ostatními občany Čr bez jeho osobní odpovědnosti, a naopak vyžadovat něčí osobní odpovědnost, aniž by mohl dotyčný občan disponovat patřičnou mocí. Základním posláním státu je služba všem občanům Čr, rovně a spravedlivě. Z toho vyplývá odpovědnost zaměstnanců občanů ČR vůči svým zaměstnavatelům, občanům Čr. Teprve na této přijaté odpovědnosti je založena ústavou a zákony dočasně svěřená moc rozhodovat, vždy však pouze podle této ústavy a platných zákonů, a vždy je moc svěřena pouze voleným a vždy odvolatelným zaměstnancům občanů Čr, osobně trestně-právně odpovědným za svá rozhodnutí a konání.

17. Kolektivní vina a kolektivní odpovědnost

Uplatňování principu kolektivní viny je touto ústavou navždy zakázáno. z toho vyplývá i nemožnost uplatňování kolektivní odpovědnosti, pokud kolektivy nejsou úplné a současně jednomyslné. Kolektivy tedy nesmí rozhodovat o konkrétních věcech, mohou pouze schvalovat nebo odmítat předložené návrhy, jako je ústava, zákony, vyhlášky, veřejné smlouvy a podobně, díla osobně odpovědných jednotlivců, nebo úplných a současně jednomyslných skupin občanů Čr. Podle ústavy a zákonů Čr pak v konkrétních případech rozhodují osobně odpovědní, vždy jen občany Čr volení/odvolatelní zaměstnanci občanů Čr v IVS.

18. Čtyřstupňový systém vězeňství

Ctihodní občané Čr, bez významné recidivy, mají právo v případě svých přestupků proti zákonu na případné stupňovitě progresivní sankce, uplatňované vždy jen skrze IVS, počínaje domluvami, napomenutími, zápisy o přestupcích a podobně. Trestné činy podléhají stejnému režimu, je-li to možné a praktické až po soudně nařízenou izolaci, sterilizaci, vyhoštění kriminálních cizinců a čtyřstupňový systém vězeňství s absolutním vyloučením trestu smrti, ale s instrumentem dobrovolného, seberozhodného vyhladovění, v nejtěžším vězení pak až do stavu neslučitelného se životem. Povinnost vězňů pravidelně pracovat ve výkonu trestu je touto ústavou důsledně nařízena a výdělek z práce vězně je vždy přednostně použit pro ztráty a újmy jeho obětí, pak teprve pro úhradu nákladů na vlastní věznění. Malá část výdělku může (ale nemusí) jít v případě vzorného chování vězně v mírnějších nápravných skupinách na jeho osobní konto, aby byla snazší jeho probace a socializace po propuštění z vězení.

19. Trestné činy bez oběti

Ctihodní občané Čr nemohou být preventivně trestáni za (pře)činy či přestupky zákona bez oběti. Tato prevence musí být řešena nanejvýše a pouze např. domluvami, povinnými preventivními školeními při opakovaných přestupcích, překážkami přestupkové činnosti, nebo např. jen soudy povoleným sledováním, zábranami, elektronickými výstražnými systémy. Trestné činy bez oběti mohou být minimalizovány až eliminovány po soudem nařízené izolaci těch, kteří připravují obvzláště zavrženíhodné zločiny, jako jsou krádeže, loupeže, vraždy, únosy, znásilnění, genocida, veřejná ohrožení bezpečnosti občanů Čr, pokusy o násilné uchopení moci a podobně. Taková opatření proti nedokonaným zločinům nejsou považována za tresty, ale za důslednou ochranu ctihodných občanů Čr. Instrument vyhoštění cizinců kdykoliv je vždy zcela legitimní a legální. Cizinci mají na území Čr jen přiměřená práva, pokud se chovají vzorně a dodržují naši ústavu a zákony s ní v souladu. Jinak práva občanů Čr nemají.

20. Náboženství a ideologie

Stát Čr je ryze nenáboženský (sekulární), bez moci jakýchkoliv církví, spolků, náboženství a ideologií. Jakékoliv násilí ve prospěch a ve jménu náboženství nebo ideologií stát důsledně zakazuje a trestá. Občané mají právo se takovému násilí vždy postavit i se zbraní v ruce a použít ji přiměřeně. Svoboda vyznání však tímto ustanovením není nijak narušena. Pod záminkou kulturních, náboženských nebo ideologických důvodů nelze nikdy porušovat tuto ústavu ani žádné zákony s ní v souladu. Financování veškerých církví a politických stran ze státních peněz je touto ústavou zakázáno.

21. Elektronický volební systém

Elektronický volební systém (EVS) daný touto ústavou umožňuje komukoliv z ctihodných občanů Čr kandidovat do IVS, volit a odvolávat kandidáty do IVS. Dále umožňuje vyvolání referenda na jakékoliv téma (úpravy legislativy včetně ústavy, vnitrostátní i mezinárodní záležitosti, zejména otázky obrany vlasti, vztahu k církvím apod.) podle daných pravidel, zaručujících dostatečně dlouhou a intenzivní osvětu občanů Čr o předmětu referenda v oficiálních sdělovacích prostředcích.

22. Obrana systému hodnot

Hierarchický systém hodnot nijak neomezuje občany v obraně vlasti i státu, jejich vlastní svobody a jejich společného i soukromého majetku. Stejně tak je neomezuje v důsledné eliminaci lidí-parazitů a podrazáků, proti kterým primárně a povinně zasahuje stát, ale i každý občan sám se jim smí osobně postavit na odpor i se zbraní v ruce, a může ji použít bez trestních následků, byla-li použita přiměřeně. Instrumenty promlčení, vydržení majetku, jakož i jiné instrumenty zlehčování jinak nelegitimních činů, vzniklých z prodlení či z nepozornosti občanů Čr, v podstatě trestající nevinné lidi, jsou zcela vyloučeny a zakázány! Nelze např. uplatňovat retroaktivní penále. Retroaktivita práva je vždy zakázána. Presumpce neviny je vždy zaručena. Kolektivní vina, tedy i kolektivní odpovědnost není možná.

23. Občanská domobrana

Tato ústava legalizuje zřizování komunální občanské domobrany, občany obce volené a odvolatelné, fungující podle patřičného ústavního zákona a odpovědné jen občanům obce (neřízené z žádných center), s právem přednostní (dokonce i ozbrojené) návštěvy, setkání (audience) u kteréhokoliv ze zaměstnanců občanů Čr, zejména i ve všech centrálních veřejných službách (IVS).