Svobodnydomovzs/stanovy

Z Wikisdílení
< Svobodnydomovzs
Verze z 29. 10. 2021, 19:26, kterou vytvořil Bohumír Bročko (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<div style="text-align:center;"><span style="color:#000000;">'''Svobodný domov z.s. '''</span></div> <div style="text-align:center;">'''Čl. I'''</div>…“)

(rozdíl) ← Starší verze | Schválená revize (rozdíl) | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodný domov z.s.
Čl. I
Název a sídlo

Svobodný domov z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze, na adrese Struhařovská č.p. 2931/9, PSČ: 141 00.

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku je sdružování fyzických a právnických osob s cílem: #

Zájmová činnost, organizování kulturních a společenských akcí v souladu s přírodou


Čl. III
Členství ve spolku

#

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba se sídlem v České republice. Členství ve spolku vzniká na základě elektronické přihlášky. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 1. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit výbor spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 2. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku.


#

Spolek nevede seznam členů.


Čl. IV
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:#

členská schůze,
 1. výbor spolku
 2. pokladník


Čl. V
Členská schůze

#

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí výbor spolku, tj. předsedu a místopředsedu spolku a odvolává je,
  3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  5. rozhoduje o zániku spolku.


#

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.


#

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 1. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 3. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 4. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.


Čl. VI
Výbor spolku

#

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a řídí běžnou činnost spolku. Jménem spolku činí veškerá právní jednání výbor. Jménem výboru jedná a právní jednání navenek činí předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Předseda výboru (v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru) je oprávněn jednat a podepisovat jménem spolku všechny listiny a výstupy z právních jednání.
 1. Výbor je členskou schůzí volen na dobu neurčitou v počtu dvou členů.
 2. Výbor spolku rozhoduje většina hlasů přítomných, a pokud je výsledek hlasování nerozhodný, rozhoduje hlas předsedy
 3. Výbor spolku je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
  2. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
Čl. VII
Pokladník

#

je volen výborem na dobu neurčitou, může být volen i opakovaně, své funkce se ujímá den následujícím po dni volby.
 1. odpovídá za vedení evidence peněžních prostředků spolku, zejména zajišťuje výběr a evidenci členských příspěvků, příjem a výdej hotovostních plateb ve prospěch či na vrub spolku, aktuální evidenci a stav finančních prostředků spolku.
 2. jako jediný dispoziční právo k účtu.


Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Praze dne 30.9.2021